Tinnitus: orsaker, symptom, behandling

Allt om tinnitus ochringer tillsammans på en info sida. Läs om orsaker, symptom och behandling.

Tinnitus: orsaker, symptom, behandling
18. maj 2024 av Tjäna pengar i Sverige / Tinnitus

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.

Tinnitus är en latinsk term ärvt av tinnitus - sombetyder "klingande". Tinnitus är den medicinska termen förringer.

Läs också: Här är en enkel metod för att behandla tinnitus

Vad är tinnitus?

Tinnitus är främst en neurologisk företeelse som är koppladkänslan av att höra. En tinnitus lidande hör ljud som inte berorexterna källor. Till skillnad från schizofreni och andra personer medvanföreställningar hör ljud, är tinnitus en fysiologisk störningoch ljud kan inte "trollas bort" med hjälp av en psykolog.Tinnitus är ett fysiskt problem

De som har tinnitus kan uppleva olika grader av intensitet ochljud kan ha olika egenskaper. Hur tinnitus visas berororsaka, som vi skall se som föreskrivs i denna artikel.

850.000 personer i Sverige har tinnitus problem

Sverige har forskat om förekomsten av tinnitus ochDet visar sig att så mycket som 17% av den svenska befolkningenförnimmelser av tinnitus.

Detta kan framstå som mindre och obetydliga krämpor och tillextrema störningar som påverkar den totala hensetilstand välsom energi, sömn och livskvalitet.

Personer över 60 år är 30% av alla i Sverigeupplever tinnitus. Under de senaste åren har vi sett att även mycket ungamänniskor utvecklar tinnitus som ett resultat av hörlurarna ochkonserter, buller på dagis, skola eller yrkesliv, eller vårdslös användning avkompresser och fysiska skador på innerörat.

Många människor som har tinnitus lära sig att leva med det, utan att veta detfaktiskt finns behandlingsprogram som kan göra en fullständig återhämtning. Det äruppskattas att cirka 1 på 4 som lider av tinnitus i Sverige sökerläkare.

Så det är 3 av 4 som väljer att ignorera problem med tinnitus. Dettaär olyckligt eftersom tinnitus kan förvärras och orsaka mer omfattandeproblem senare. Göra något med de problem som nu, vänta inte tills det är försent!

Tinnitus och ringande ljud

Ljud du upplever när du har tinnitus i mångafall en stadig väsande eller "brus". I andra fall ärpulsera, eller ljud som bara sker med jämna mellanrum.

Tinnitus kan vara ett monotont ljud eller kan upplevas som både ljus ochmörk ljud samtidigt.

Ljud kan förekomma i endast ett öra, i båda öronen, eller i vissafall kan man ha svårt att identifiera vilket öra ljudetkommer från (en känsla av att tinnitus kommer från någonstans "inutihuvud ").

Tinnitus förekommer ofta i samband med förlorad hörsel. Hearingminskas gradvis under hela livet, och hörselnedsättning börjar idag somRedan i barndomen. Vi ska säga lite mer om orsakerna till tinnitus omedelbartMen först lite mer om hur ljudet uppfattas.

Någon förklara tinnitus som en ren ton, skulle andra beskriva ljudet somen fläkt-ljud eller vind, motorljud, ljudet av flygmotorer, turbiner, endammsugare, mixer eller motsvarande.

Buller av tinnitus kan mätas objektivt i laboratoriet, och är sällanmer än 15 decibel i kliniska tester. Detta är naturligtvis mycket avsjälva, men kan låta subjektivt upplevt mycket högre än målettester.

I många fall tinnitus gör sömn och vila på utmaningenoch du blir utmattad av konstant tinnitus. Även personer som endasthar regelbunden erfarenhet tinnitus kan uppleva en större obehaggenom att ringa. Irritabilitet och sömnproblem är inte ovanligt hos människasom har tinnitus.

Eftersom detta problem ofta förvärras med tiden, är detviktigt att tänka förebyggande för att ta itu med problemet innan deteskalerar.

Orsaker av tinnitus

Tinnitus är fysiologiskt bestämd.

Skador på hårcellerna är den vanligaste orsaken tillTinnitus:

Tinnitus kallas en neurologisk företeelse, och skador på hårcellerna ikoklea, dvs innerörat är en av de vanligaste orsakernatinnitus. Denna skada kan uppstå som ett resultat av fysiska objekt som harkomma i direkt kontakt med innerörat, eller på grund av ljudvågor ochbrus.

Hörlurar, buller på arbetet, konserter och höga ljudi allmänhet kan orsaka kronisk tinnitus, men det kan också vara andraskäl.

Ovanligare orsaker till tinnitus:

förkalkning ørebeinskjeden kan också vara en orsak till tinnitus, mendetta är mer ovanligt. Andra mindre vanliga orsaker är spasmer i musklernamellanörat. En annan ovanlig orsak till tinnitus störning ifartyg från hörselnerven i snäckan (innerörat). Tumörer iöra kan också skapa en känsla av tinnitus. Dessutom är det något somkallas Menieres sjukdom, vilket är en avvikelse i vätska i det inreöra.

Orsakerna är alltså sällsynt orsaker till tinnitus, och om duupplever tinnitus är förmodligen över 99,9% chans attproblem i samband med den förra, dvs skadorhårceller.

Öronvax, öronhår eller "skräp" i örat kan också skapa störandeljud och "repor ljud" som antingen ihållande eller nya medregelbundet. Detta varar sällan längre än några timmar ellerhögst ett par dagar och inte att förväxla med tinnitus. Dessutom är ocksåDenna sällsynta.

Dessutom kan det finnas psykologiska orsaker till tinnitus, men detär ännu mer sällsynt. Sedan höra faktiskt sett först ihjärna, det finns en teori (av neurolog Pawel Jastreboff) sompostulerar att tinnitus kan förekomma i hjärnan, och kan därför klassificeras somfantomlyd.

Teorin att tinnitus är en psykologisk fenimen har intebeprövade och all medicinsk forskning tyder på att det främst ärskador på hårcellerna i innerörat som orsakar tinnitus.

Varför får man tinnitus?

Som regel är det skador på hårcellerna i inneröratorsaken till tinnitus. Tinnitus kan uppstå som en följd av:

  • Earache och inflammation i mellanörat kan orsaka tinnitus. Sammaför infektionssjukdomar som drabbar hörsel och vissavirussjukdomar.
   orsakar
  • bomullspinnar / Q-tips oftaöroninflammation, vilket kan orsaka tinnitus
  • Hearinghög musik på disco, eller lyssna på musik i bilen eller. hörlurar
  • Korta höga ljud över 130 decibel - enskott, explosioner eller kraftfulla fyrverkerier kan varanog.
  • Långvarig höga ljud som yrkesliv,fabriker, byggarbetsplatser / industriområden kan orsaka kronisktinnitus.
  • Mediciner kan orsaka tinnitus, men det har ännu inteinte kartlagt medicinen orsakar detta. Emellertid verkar detatt en av biverkningarna av kemoterapi är utvecklingen av kronisktinnitus.
 • En sällsynt sjukdom som kallas Ménières sjukdom kanvara anledningen till att du utvecklar tinnitus.
 • Skador ihuvud regionen, t.ex. skallskador, slag mot huvudet och halsen kanockså tinnitus.

Vart ringer det ifrån?

Tinnitus härstammar inte från en extern källa, men på grund av cellerna iinnerörat.

celler i innerörat registrerar ljudvågor och skickarinformation till hjärnan. När dessa celler är skadade, ljudetvi kallar tinnitus uppstår.

Det uppskattas att 1 i varje 5 patienter kommer att ringa förstärktvidare på grund av vår hörapparat ligger djupt inne ihjärnan.

Tinnitus är ett problem i det undermedvetna

Tinnitus orsakas av fysiologiska skäl, och förvärrat problemet i vårunder medveten. När det limbiska systemet (vår hjärna) är oförmögen attfiltrera bort irrelevanta ljud som orsakas av de skadade hårcellerna iinnerörat, tinnitus problem blir mycket svårt att levamed.

Diagnostisera tinnitus

En audionom eller möjligen en specialist i öron, näsa och hals ärkunniga proffs som kan undersöka och möjligen diagnostiseratinnitus.

De flesta människor som lider av tinnitus vet själva vad det är de liderav, och en ytterligare bedömning för att diagnostisera något du redan vet vad som är,kan tyckas onödigt. Icke desto mindre kan det vara en säkerhet i att få enbekräftelse.

Diagnos: Tinnitus - not omfattande studie

För att kliniskt utvärdera tinnitus måste genom omfattande kontroller.Detta inkluderar MR-undersökning och lämpliga blodprover ochstudie av din sjukdomshistoria, vilket inkluderar både fysikologiske ochpsykiska sjukdomar.

Många har studerats så ingående att de hellre väljer att avstå.Detta kan förklara varför så många människor väljer att ha tinnitusinte söka läkarvård.

Det bör noteras att det finns bra behandling som inte ärbetyder läkare, medicin eller kirurgiska ingrepp alls.

Behandling av tinnitus

Medicinsk behandling av tinnitus är möjligt, men tyvärr finns det ingagoda lösningar som inte producerar negativa effekter. Medicinska behandlingen förlängs, och kan bjuda på så mångabiverkningar som för de flesta människor är inte ett lämpligt alternativ ialla.

Ett annat alternativ är att inmstallere en kamouflage ljud meden anordning i örat, eller ljud terapi. Dessa ljud har palliativlåter som resultatet av några av dem som försöker detta, men effektenEndast artiklar när ljudet är aktiv kamouflage. I de flestafall är detta inte en praktisk lösning.

Psykologisk hjälp är också ett alternativ, men behandla som endastsymptom associerade med vanliga biverkningar av tinnitus, såsom ångest,depression och sömnproblem. Detta kan vara en effektiv behandling förNågra av symtomen, men är fortfarande inte det största problemet härdade, ochDu måste ange den andra omgången med en psykolog för ett tag.

Hantera symtom - eller bota tinnitus helt

behandling av tinnitus har tyvärr omfattande kommersiellintressen, och målet verkar inte vara att bota problemet,utan snarare att utvidga problemet

Istället för helande, ligger fokus på mer omfattande behandlingarav symptom. Omfattande behandlingar innebär mer kostsamma förfarandenför patienten, vilket resulterar i ökade intäkter för dem som arrangerarbehandling.

naturligtvis inte alla inblandade med behandling av tinnitus somkynsike, troligen i god tro, men det är det mest genuinafokus på bota tinnitus helt, snarare änbehandla symptomen.

tinnitus kan botas: De som inte vet bättre, behandla symptomen.Det är bäst selvøflgelig snarare att eliminera problemet.

Många

behandling är att ignorera tinnitus, och inte tillbehandla orsaken till symptom, så att den fysiologiskaproblemet försvinner.

av behandlingsprogram som har visat imponerande resultat imodern tid och en framgång på över 90% är bahandlingsopplegget från Besök Tinnitus Miracle.

Tinnitus Miracle har bevisad effekt mot tinnitus, och eliminerarProblemet fullständigt inom 2 månader efter påbörjad behandling - oavsetthur omfattande problemet är i dag.

Detta är en metod som har använts för tusentals människorHar haft tinnitus problem.

Kommersiella intressen har förmodligen inte det här programmet fåttden uppmärksamhet den förtjänar, men nu när flera tusen harbehandlas och botas med behandlingsmetod Tinnitus Miracle kanändå hoppas att fler människor upptäcker denna metod.

Tinnitus Miracle kan visa en fantastisk framgång, och det ären behandling med bevisad effekt som fungerar. Trotsde har läkt tusentals människor redan, det är bara en droppe ihav:

Totalt i världen uppskattas att över 800 miljoner människorupplever tinnitus och problem i samband med detta. Då är detkanske inte förvånande att ett par tusen personer som har blivit helademed Tinnitus Miracle är inte hörs i mängden.

Gå till Tinnitus Miracle

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.